آيا می پنداری اصحاب کهف از آيات عجيب ما بودند؟ ..... آن هنگام که آن جوانمردان به غار پناه برده پس گفتند پروردگارا رحمت خود را بر ما فرو فرست ..... ما ... قصه آنها را بر تو بحق بازگو می کنيم .. جوانمردانی که ايمان آوردند و ما بر هدايتشان افزوديم ..... و قلبهايشان را بهم نزديک کرديم .. آنگاه که قيام کردند .. پس گفتند پروردگار ما خداوند آسمان و زمين است و کسی جز او را نمی خوانيم ..... اين قوم ما بغير ازو خدايان متعددی برگزيده اند .. و چه کسی ظالمتر از آنان که به خدا دروغ بستند؟ ..... پس آنگاه که از آنان کناره گيری کرديد .. و از آنچه غير از خدا می پرستند .. پس به غار پناه بريد .. تا خدا رحمتش را بر شما فرو فرستد و در کارتان گشايشی ايجاد کند ..... و آنها را بيدار می پنداری در حاليکه خوابند ....... و هوشيار باشيد مبادا متوجه شما شوند! ..... آنها . اگر بر شما دست يابند .. سنگسارتان می کنند .. يا شما را به ملت خود باز می گردانند .. و در آن حال هرگز رستگار نخواهيد شد! .....

به کمک شماست که بنی عباس ثروت بی حساب دارند و چنين بر ما سخت می گيرند! ..... اينک اگر بپذيری پيشنهادی به تو می دهم و در ازای آن بهشت را برای تو تضمين می کنم ..... ..... اموالی که بناحق از مردم گرفته ای به صاحبانش بازگردان و اگر آنها را نمی شناسی از طرف آنها صدقه بده ..... و ازين کار کناره گيری کن ..... (آن مرد (مامور جمع آوری ماليات در دستگاه بنی عباس) تمام يا بيشتر اموال خود را صدقه داد و چندی بعد درگذشت) امام صادق(ع).

/ 0 نظر / 5 بازدید