پيروزی

مسوولين سابق هسته‌ای با مردم خيلی روشن برخورد نمی‌کردند ..... شايد به اين خاطر که نمی‌توانستند يا نمی‌خواستند جلوی زياده‌خواهی‌های غرب بايستند ...... می‌گفتند که سياست‌های هسته‌ای در عاليترين سطح (رهبری) اتخاذ می‌شود و ما فقط مجری هستيم ...... گذر زمان نشان داد که تا چه حد راست می‌گويند چرا که تا دولت عوض شد سياست‌های هسته‌ای هم تغيير کرد ...... اما دولت اصولگرا خرقه را بکناری نهاده و پای در ميدان گذاشته تا حقوق ازدست‌رفته ملت را باز‌پس گيرد و در اين راه از مخالفت شرق و غرب هم باک ندارد ...... امروز روز پيروزی ملت است حتی اگر پرونده ما به شورای امنيت ارجاع شود .. حتی اگر آمريکا به ما حمله کند ..... امروز روزی است که ما بصراحت آماده‌ايم تا سياست مقابله‌به‌مثل را مو‌به‌مو درباره غرب به اجرا درآوريم ..... و اين معنايی جز خودباوری و ايمان به حق و ايستادگی در راه آن ندارد ...... ديگر غرب مدينه فاضله رئيس جمهور ما نيست تا هر کرشمه‌اش را به هزار راه خريدار باشد ...... موقعيت جديد غرب در برابر ايران يک شريک برابرحقوق است ..... و اين اصلا ربطی به اين ندارد که ما حالا فناوری هسته‌ای بدست آورده‌ايم ...... بحث فراتر ازينهاست ....... در اين سالهای پس از امام هر کس که در آرزوی نظام انقلابی پنجاه و هفتی بود با زبان بی‌زبانی همين را می‌خواست و آرزو می‌کرد ..... جوشش انقلابی نوين ايران بثمر نشسته است و بايد در راه آن پايمردی کرد و ايستادگی ..... نبايد خيلی زود در انتظار نتايج بود .... چنانکه نتيجه ۸ سال دفاع مقدس را در قدرت فعلی ايران می‌توان ديد ..... برای مقاومت فعلی هم بايد نتايجی درازمدت را در انتظار بود ...

/ 0 نظر / 8 بازدید