نامه

(دانشکده) به استحضار می‌رساند آقای ... در آزمون ورودی دکترای مهندسی برق سال ۸۴ پذيرفته شده‌اند و هم‌اکنون دانشجوی شاغل به تحصيل در دوره دکترای دانشگاه ايالتی پنسيلوانيا می‌باشند. ايشان در حال حاضر از معافيت تحصيلی استفاده می‌کنند و بنابراين از نظر نظام وظيفه نمی‌توانند ازين دوره انصراف داده مجددا در همين دوره پذيرفته شوند. لذا تنها راه‌کار قانونی انتقال نامبرده می‌باشد. البته چنانچه ايشان بخواهند از طريق اداره دانشجويان خارجی دانشگاه اقدام نمايند مشمول پرداخت هزينه تحصيل خواهند شد. لذا خواهشمند است در صورت امکان با انتقال ايشان بدون پرداخت هزينه به اين دانشگاه موافقت فرماييد ......

(تحصيلات تکميلی)‌ روال انتقال تنها از طريق همان دفتر است ......

(دفتر دانشجويان خارجی) نظر به اينکه ايشان دانشجوی مستعدی می‌باشند و در ضمن در کنکور ورودی دانشکده نيز قبول شده‌اند به اعتقاد اينجانب دانشگاه بايد نسبت به جذب ايشان اقدام نمايد. و اگر مساله کوچکی همچون سربازی مشکل است اين دفتر حاضر است از طريق انتقال ايشان به شريف بدون دريافت شهريه اقدام نمايد. البته عدم پرداخت شهريه حتما بايد به تصويب شورای مديران برسد. فعلا تا تشکيل شورای مديران دفتر می‌تواند نسبت به مراحل انتقال ايشان اقدام نمايد .....

/ 0 نظر / 7 بازدید