هجرت

(سوره نساء آيه ۱۰۰) ... و آن کس که در راه خدا هجرت کند ... در زمين سرپناه بسيار و گشايش (در کار) می‌يابد ... و آن کس که از خانه‌اش خارج شود ... در حالی‌که هجرت کننده بسوی خدا و رسولش است ... آنگاه مرگ او را دريابد ... حقا که پاداش او با خداوند است ... و خدا آمرزنده و مهربان است ... (سوره قصص آيه ۸۶) ... و اميد نداشتی که کتاب آسمانی بر تو فرود آيد ... (اين نبود) مگر رحمتی از جانب پروردگارت ... پس هرگز (ياور و) پشتيبان کافران مباش ...

/ 0 نظر / 4 بازدید